ECO CLEAN POWER, s.r.o.

Spoločnosť nadväzuje na dlhoročnú históriu spoločnosti SPG Energy s.r.o., ktorá má za sebou dvanásťročnú históriu pôsobenia na trhu v oblasti developmentu, projektov a výstavby fotovoltaických parkov s celkovým výkonom cez 72 MWp a celkovým objemom výstavby v hodnote vo výške 173.000.000 EUR, ktoré sa realizovali medzi rokmi 2010 až 2013 na Slovensku, v Čechách, v Rumunsku a v Srbsku.

Zámerom Emitenta je výnosy získané z emisie dlhopisov využiť k financovaniu nákupu nových projektov výstavby a developmentu projektov fotovoltaických elektrární prevažne ako na Slovensku, tak i na Balkáne.

V súčasnosti je celosvetovo kladený čím ďalej väčší dôraz na dlhodobo udržateľné energetické zdroje a vzniká tlak na úniovej úrovni, ktorého cieľom je upúšťať od využívaní súčasných (fosílnych) zdrojov energií, a tie nahradzovať obnoviteľnými zdrojmi energie. Hlavnou myšlienkou Emitenta je aplikovať v praxi využívanie obnoviteľných zdrojov energií, a to v čo možno najširšom meradle, a podporovať implementáciu zmysluplných, hodnotovo prínosných energetických projektových riešení. Pozornosť spoločnosti je v súčasnej dobe zameraná predovšetkým na fotovoltaické a energetická projektové riešenia predovšetkým v oblasti Balkánu – v Srbsku, v Bosne a Hercegovine, v Rumunsku a v Chorvátsku.

Všetky prostriedky budú investované do projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, ktoré budú mať za následok redukovanie emisií CO2 a v dlhodobom horizonte prispejú k znižovaní cien energií.

Aktuálna emisia spoločnosti ECO CLEAN POWER, s.r.o.

Základné informácie o emisii

Názov emitenta:

ECO CLEAN POWER, s. r. o., so sídlom Grösslingova 52, 811 09 Bratislava – Staré mesto, IČO: 55 096 395, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 168909/B, LEI: 097900CAKA0000142856

Názov dlhopisu:

CLEAN POWER ESG

Označení dlhopisu podľa medzinárodného systému číslovania:

ISIN: SK4000023388

Počet kusov dlhopisov a ich číselné označenie:

999 ks každý dlhopis nesie číselné označenie číselnej rady od 001 do 999.

Menovitá hodnota dlhopisov ako dlžná suma:

1.000 EUR (slovom tisíc eur).

Objem emisie dlhopisov:

999.000 EUR.

Emisný kurz dlhopisu (EK):

100 % z menovitej hodnoty dlhopisu plus alikvotný úrokový výnos (AUV – predstavuje sumu, ktorá sa pri nákupe dlhopisu pripočíta k jeho menovitej hodnote, aby investorovi mohol v nasledujúcom výplatnom období prísť na účet celý výnos. Nie je to poplatok, investor si zaplatením AÚV kupuje nárok na výplatu celého výnosu, vrátane tej časti, na ktorú by inak nárok nemal, pretože v čase úročenia ešte nebol majiteľom dlhopisu. Hodnota AÚV sa získa výpočtom, ktorý zohľadňuje výšku úroku dlhopisu, jeho menovitú hodnotu aj čas uplynulý od dátumu emisie či poslednej výplaty úrokov.).

Dátum emisie dlhopisov:

26.06.2023 od 9:00 SEČ (na skoršie žiadosti sa neprihliada).

Lehota pre upisovanie emisie dlhopisov:

od 26.06.2023 do 26.06.2024.

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov:

Cieľom vydania dlhopisov je poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom pôžičky/úveru ručiteľovi, teda spoločnosti s názvom FVE Systems, s. r. o., so sídlom Grösslingova 52, 811 09 Bratislava – Staré mesto, IČO: 54 688 264, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 161813/B. Tieto finančné prostriedky budú použité na financovanie výstavby projektov ručiteľa prípadne spriaznených spoločností na development projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov, pričom samotné projekty sú už v pokročilej fáze výstavby alebo vo fáze pred udelením stavebných povolení. Finančné prostriedky môže ručiteľ použiť aj na operatívne náklady v súvislosti vyššie určeným účelom.

Spôsob určenia výnosu dlhopisov:

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,95 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úrokový výnos bude počítaný spôsobom: ročný kupón k termínom výplaty. Vyššie uvedené platí aj pre výplatu prvého kupónu bez výnimky. Výplata posledného kupónu bude rátaná v pomere ½ bežného ročného úroku. V prípade prestupného roka sa bude vychádzať z fikcie, že rok má 365 dní. Dlhopisy prestanú byť úročené dňom ich splatnosti alebo predčasnej splatnosti v zmysle emisných podmienok.

Termíny a spôsob výplaty výnosu a určení platobného miesta:

Jedenkrát za rok, a to k 26.06. bežného roka, pokiaľ v týchto emisných podmienkach nie je uvedené inak a pri splatnosti k 26.12.2026, resp. k dátumu predčasnej splatnosti. Prvá výplata sa uskutoční dňa 26.06.2024. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň.

Deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:

26.12.2026. Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.

Uzatvorenie zmluvnej dokumentácie

Postup

Emisné podmienky a zmluva o úpise

Emisné podmienky
Zmluva - VZOR

Kontaktuje nás

V prípade, že máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.